ГАЙТАН 33 % сус.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Сравнить
  • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма «Август» Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Пендиметалин 330 г/л
  • Препарат шакли: Эмульсия концентрати
    Усиш бошиданоц бегона утлардан цимоя!
    Гуза, маккажухори, пиёз, картошка ва тамаки экинларида майсалар униб чикишидан олдин бир йиллик бошокли ва икки паллали бегона утларга царши цулланиладиган ва узок вакт давомида экинни химояловчи гербицид. Бегона утларга карши самарали гербицид “экрани”хосил килиш оркали улар униб чицишининг олдини олади. Маданий усимликларга юкори ПЛПЛМ/ДЛД ТДНЛЛЙ ТДЪГИП кИЛЛЛИ
0
X