КОЛОСАЛЬ 25 % эм.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Сравнить

Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
Таъсир этувчи моддаси: Тебуконазол
Препарат шакли: Эмульсия концентрати
КОЛОСАЛЬ улкан цосил!
Таъсир кулами кенг, системали, тез таъсир цилувчи, самараси узок давом этадиган, галла, ток ва бошка экиларнинг касалликларига карши ишлатиладиган олдини олувчи, химояловчи ва даволовчи фунгицид. Ишлов берилган вактдан бошлаб экинларни касалликлардан 4-5 хафта хи моя килади, ёмгир ёкканида ювилиб кетмайди.

0
X