МОВЕНТО ЭНЕРЖИ 24% К.С.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Ишлаб чицарувчи: Байер АГ (Германия)
Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд ,120 гр / л + Спиротетрамат, 120 г / л Препарат шакли: Суспензия концентрати
Бошца яширинмачоцуйнаш йуц!
Такибида иккита таъсир этувчи бирикмалар мавжудлиги Мовенто Энерджи препаратига усимлик туцимасида системали тарцалишнинг иккита (суюкликнинг тепага ха мда пастга караб йу налган окимлари билан) ноёб усулини та кд им килади, натижада препарат хашаротларнинг бориш кийин булган аъзоларига хам сингиб кириб, хар хил кишлок хужалик экинларида сурувчи ва кемирувчи зараркунандаларнинг чидамли популяцияларини хам давомли (30 кунгача) назорат килади; айни пайтда препарат озик-овкат хавфсизлиги талабларига хам тула мос келади.

0
X