ТАБУ 500 г/л с.сус.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

  • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд, 500 г/л
  • Препарат шакли: Сувли суспензия концентрати Табу цишлок хужалик экинлари уругларини майсаларни зарарловчи зараркунандалар комплексидан хамда усимликларнинг тупрок усти кисмлари ва илдиз тизимини шикастовчи зараркунандалардан хи моя килувчи, юкори самарали, системали таъсирли инсектицид уруг дорилагичдир. Табу хар кандай атроф-мухит шароитларида хам узок вацт (45 кунгача) давомида зараркунандаларни нобуд цилиб туради ва бу билан фермерлар усув даврида инсектицидлар билан утказиладиган ишловларнинг бир нечтасидан воз кечишига, яъни воситаларни тежашига шароит яратади.
0
X